หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > งานศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
งานศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

admin per
2019-01-24 20:09:16

        เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นตัวแทนประเทศไทย นำอาจารย์และนักศึกษาร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ณ สถานีโทรทัศน์ TCI TV นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนที่จะมาถึง ในการนี้ มีการแสดงจากประเทศต่างๆ ในอาเซียนเข้าร่วมแสดงเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการแสดงจากประเทศไทย โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการแสดงชุด "นาฏดุริยะสยาม" แสดงโดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย และบรรเลงดนตรีโดย อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี และอาจารย์ปราโมทย์ เที่ยงตรง ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ควบคุมการแสดงโดย อาจารย์ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร การแสดงดังกล่าว จะออกอากาศในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2019 ที่จะถึงนี้

        ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารของมณฑลกว่างสี แขกผู้มีเกียรติจากประเทศต่างๆ ในอาเซียน ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมชม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณิศา วศินารมณ์ หัวหน้าแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี และอาจารย์ปราโมทย์ เที่ยงตรง อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นำโดยคุณสมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้นำการแสดงของสวนสุนันทา ให้ออกสู่สายตาประชาชนชาวจีนในครั้งนี้ด้วย