เกี่ยวกับสาขาฯ


 

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

      สาขาวิชาศิลปะการแสดงในอดีต เริ่มจากการรวมตัวของภาควิชานาฏศิลป์และภาควิชาดนตรี โดยใช้ชื่อร่วมกันว่า “ภาควิชาดนตรี และนาฏศิลป์” จนกระทั่งปี พ.ศ.2516 ภาควิชานาฏศิลป์ได้รับการอนุมัติจากกรมการฝึกหัดครูให้เกิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกนาฏศิลป์ไทยขึ้นเป็นแห่งแรกจากจำนวนวิทยาลัยครูทั้งหมด 36 แห่ง ในขณะนั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกนาฏศิลป์ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และในปี พ.ศ.2524 ได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกนาฏศิลป์และการละครขึ้นอีกหลักสูตรหนึ่ง จนถึงปี พ.ศ. 2549 ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยรวมวิชาเอกนาฏศิลป์ไทยและศิลปะการละครไว้ด้วยกัน และใช้ดำเนินการสอนเรื่อยมาจนปัจจุบัน

      ในปี พ.ศ.2549 สาขาวิชาศิลปะการแสดงได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดงขึ้นอีกหลักสูตรหนึ่ง ได้รับการอนุมัติให้เปิดการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ในพ.ศ. 2554 เปิดสอนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์การพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิใน พ.ศ.2558 และดำเนินการใช้ในปีการศึกษา 2559 เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสาขาวิชาศิลปะการแสดงที่มีคุณสมบัติเป็นนักศิลปินที่มีคุณภาพด้วยความรู้ ความสามารถเชิงทฤษฎี ทักษะ ประสบการณ์ และบูรณาการระหว่างองค์กรความรู้ทางศิลปกรรมศาสตร์และนวตกรรมเทคโนโลยีทางด้านศิลปะการแสดงอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม