อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย


อาจารย์ข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณิศา  วศินารมณ์ 
 ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย                                
                  : อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 


ประวัติการศึกษา 
  ปริญญาเอก :กำลังศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นาฏยศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท
:
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นาฏยศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นาฏยศิลป์) (เกียรตินิยม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Email : manissa.va@ssru.ac.th
  website  http://www.elfar.ssru.ac.th/manissa_va/
  ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
  หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1388-94 ต่อ 402


อาจารย์ศากุล  เมืองสาคร  
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

ประวัติการศึกษา
  ปริญญาเอก : 
  ปริญญาโท
:
   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ปริญญาตรี :  ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
  Email : sakul.mu@ssru.ac.th
  website  http://www.elfar.ssru.ac.th/sakul_mu/
 
  ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
  หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1388-94 ต่อ 402


อาจารย์ ดร.ผกามาศ  จิรจารุภัทร
ตำแหน่งปัจจุบัน  : รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์           
                   :  อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

ประวัติการศึกษา     
  ปริญญาเอก :  Ph.D. (Drama and theater studies) Royal Holloway University, UK
  ปริญญาโท
:
   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นาฏยศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี :  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นาฏยศิลป์) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Email : phakamas.ji@ssru.ac.th
  website  http://www.elfar.ssru.ac.th/phakamas_ji/
    
  ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
  หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1395


อาจารย์วุฒิชัย  ค้าทวี  
  ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

ประวัติการศึกษา        
  ปริญญาเอก : 
  ปริญญาโท
:
   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ปริญญาตรี :  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  Email : whutthichai.kh@ssru.ac.th
  website 
 http://www.elfar.ssru.ac.th/whutthichai_kh/
 
  ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
  หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1388-94 ต่อ 402อาจารย์รติพัทธ์  ศิริพงษ์ 
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  

ประวัติการศึกษา    
  ปริญญาโท
:
   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ปริญญาตรี :  ศิลปบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย) (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  Email : ratiphat.si@ssru.ac.th
  website http://www.elfar.ssru.ac.th/ratiphat_si/
 ติดต่อ : 
ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
02-160-1388-94 ต่อ 402