ติดต่อ


สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงนาฏศิลป์ไทย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร 58) ชั้น 4

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. 0-2160-1388-94

โทรสาร 0-2160-1388-94 ต่อ 111