หน้าหลัก > กิจกรรม > สอบศิลปิน > สอบมาตรฐานศิลปิน
สอบมาตรฐานศิลปิน

admin per
1 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 43

การสอบมาตราฐานศิลปิน ๖๑
นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่๔
สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ ๑,๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔:๐๐ น. ณ โรงละคร ชั้น๒ คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ชมฟรี)
จะไม่การจองบัตรใดๆทั้งสิ้น รับบัตรหน้างานอย่างเดียว
ใครมาก่อนมีสิทธิ์เลือกที่นั่งก่อน
***ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ที่นั่ง๑วันมีไม่ถึง๑๐๐ที่นั่ง