หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการประชุม/อบรม > หน้าพาทย์
หน้าพาทย์

admin per
2018-06-20 10:56:01


ขอกราบขอบพระคุณดร.ธีรเดช กลิ่นจันทร์อ.จันทิมา ใหญ่ยิ่งที่กรุณามาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็กๆนาฏศิลป์สวนสุนันทา ในรายวิชารำหน้าพาทย์อาจารย์ทั้งสองท่านสอนละเอียดมาก