หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > การประชุมวิชาการนานาชาติ 80 ปี สวนสุนันทา
การประชุมวิชาการนานาชาติ 80 ปี สวนสุนันทา

admin per
2018-11-14 22:42:13

  • การประชุมวิชาการนานาชาติ 80 ปี สวนสุนันทา กลุ่มศิลปะและการออกแบบ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี Assoc. Prof. Jeffrey Marc Rockland, Keynote speaker และ  Chairman จาก Kent  State University, USA อาจารย์ ดร.ผกามาศ  จิรจารุภัทร,  Co-Chairman จาก Thai Dance Department, Suansunandhan Rajabhut University, Thailand